MAN KAN DA IKKE GÅ PÅ VANDET!?
Om at læse bibelske tekster med forskellige briller

© Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester 2023
www.folkekirkensskoletjeneste.dk


Projektets samarbejdspartnere
Tegnefilm og illustrationer: Tiny Film, 2023
Ordbilleder: Børne- og ungdomsforfatter Mette Vedsø, 2023
Digitale lærer- og elevoplæg: Cand.theol, PhD i virksomhedskommunikation
og leder af VIA Uddannelsesakademi, Linda Greve,
dr.theol. og professor i teologi ved Københavns Universitet, Mette
Birkedal Bruun og børne- og ungdomsforfatter, Mette Vedsø.
Filmoptagelser: Preben Stentoft, 2023
Lydoptagelser: Christian Zoëga, 2023
Grafisk form & sats: Lena Maria Rasmussen, 2023
Tryk: Sangill Grafisk, 2023

Tak for samarbejdet til psykolog, PhD Dorte Toudal Viftrup, Forskningsenheden for Almen Praksis v. Syddansk Universitet.

Tak til Ellevangskolen 6.v og Gitte Posch samt Elsted Skole 5.a og Mette Bruus Jacobsen for pilotafprøvninger.

Stor tak til Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond for økonomisk bidrag til projektets tegnefilm Oskars briller.

  L A N D S N E T V Æ R K E T   A F   F O L K E K I R K E L I G E  S K O L E T J E N E S T E R  •  L A N D S P R O J E K T   2 0 2 3 / 2 4